ENG ITA ESP

IHMISET

Jukka Hakola Dialogues & Design

Jukka Hakola, KM: verkostokoordinaattori, työnohjaaja, yrittäjä. Olen erikoistunut ennakointidialogiseen lähestymistapaan. Parhaillaan on menossa muutos yhdessä ajattelemisen kulttuurissa ja haluan olla siinä tiiviisti mukana.
Network coordinator, supervisor, entrepreneur. I have specialised to anticipation dialogues. At the moment, the culture of thinking together is changing where I want to be involved.

Heikki Ervast Dialogues & Design

Heikki Ervast, KM: rehtori evp, yrittäjä, toimitusjohtaja. Toimin dialogien fasilitaattorina ja fasilitaattoreiden kouluttajana. Olen perehtynyt johtamisen dialogeihin, kun pelkällä monologilla ei esimiestyössä pärjää. Pirulliset ongelmat ovat myös kiehtovia.
Entrepreneur, CEO. I’m facilitating dialogues and also training new network dialogue facilitators. I’m also specialized on leadership dialogues and wicked problems in organizations.

VERKOSTOMME / OUR NETWORK

Johanna Aho, HTM, TH ( M.Sc): Yrittäjä, työyhteisösovittelija, voimavarakeskeinen työnohjaaja, defusing -ohjaaja, kriisityön ohjaajakoulutus. Minulla on noin 15 vuoden ajalta kokemusta työyhteisöjen kehittämisestä, erilaisten työelämän ongelmatilanteiden selvittelystä sekä esihenkilötyön tukemisesta monenlaisissa työelämän tilanteissa. Työnohjauksissani etenemme asiakkaan kanssa yhdessä kohti tavoitteita, työskentelytapani on voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Erilaisten työssä tapahtuneiden, kuormittavien kriisitilanteiden purkamiseen voidaan järjestellä myös lyhytkestoinen ohjausprosessi / kertaluonteinen keskustelutilaisuus.
Manager of work well-being, entrepreneur, supervisor, consultation of occupational healthcare. Facilitating dialogues In everyday working life. Developing of management and work communities.

Esa Alaraudanjoki, PhD: Taustani työ-, kehitys- ja monikulttuurisuuden psykologian alueelta, yhdistettynä ihmisoikeusalan tietotaitoon mahdollistaa dialogin yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä tai oppilashuoltoryhmätyön sisältöjen pohdinnan.
​I am looking forward to facilitating dialogue between policies, research, evidence-based methods and the everyday work in the working places and schools. Having a PhD in Psychology, and European Masters´ Degree in Human Rights and Democratization process, enables dialogue in a variety of themes and genres.

Kaisu Anttila, TtM, SH: Olen toiminut melkein kolme vuosikymmentä erikoisairaanhoidon puolella ensin hoitotyön ammattilaisena, esimiehenä kymmenen vuotta (osastonhoitajana, ylihoitajan ja kehittämispäällikön sijaisuudet) ja kahdeksan vuotta kehittämisyksikössä erilaissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä toimin Esko Systemsillä sisältöasiantuntijana perusterveydenhuollon hankkeessa. Olen kehittänyt ja kouluttanut itseäni koko työuran ajan, esimerkkinä pedagoginen pätevyys, Sote lean master-koulutus (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) ja JET-koulutus (johtamisen erikoisammattitutkinto). Näistä kaikista koulutuksista on ollut hyötyä työssäni kehittämisyksikössä ja nykyisessä työssäni.
Work experience almost 30 years in healthcare, working as a nurse, sister nurse and last eight years as senior planner at development unit. Currently I’m working as expert at Esko Systems Oy. I have experience from leadership in different level in healthcare. Lean-methods are familiar to me as I have been educator in Lean-program. I have also helped units to develop their processes and improve quality of patient care.

Anna Lucia Carretta: Pedagogista, formatrice, facilitatrice. Ho maturato oltre trent’anni di esperienza professionale in Italia, principalmente a Milano, nel settore socio-educativo. Promuovo l’approccio dialogico finlandese nel lavoro socio educativo e nella riorganizzazione dei Servizi, con funzioni di formazione e facilitazione. Collaboro allo sviluppo di un Progetto Sperimentale Dialogico promosso dalla Regione Emilia Romagna per implementare la riorganizzazione di servizi sociali e sanitari, anche per adolescenti, con strumenti dialogici. Svolgo una attività costante di facilitazione al dialogo e di ascolto di giovani, adulti, anziani e di famiglie.  Pratico attività di meditazione e di mindfullness per implementare competenze relazionali nell’ascolto e nel dialogo.
I have over thirty years of professional experience in Italy, mainly in Milan, in the socio-educational sector. I promote the Finnish dialogical approach in socio-educational work and in the reorganization of Services, with training and facilitation functions. I collaborate in the development of an Experimental Dialogic Project promoted by the Emilia Romagna Region to implement the reorganization of social and health services, also for adolescents, with dialogical tools. I carry out a constant activity of facilitating dialogue and listening to young people, adults, elderly people and families. I practice meditation and mindfulness activities to implement relational skills in listening and dialogue.

Riitta Honkanen: verkostokoordinaattori, työnohjaaja, prosessikonsultti työyhteisöjen tilanteissa. Työotteeni on voimavarakeskeinen ja ennakointidialogien osallistavia menetelmiä hyödyntävä. Ammatillinen vahvuuteni on vuorovaikutuksellisen näkökulman mukaan tuominen työyhteisöjen suunnittelu- ja muutostilanteisiin sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Koen olevani prosesseissa rinnallakulkija, yhdessä ajattelija ja dialogisen tilan mahdollistaja.
Network coordinator, supervisor, consultant for organizational processes. I’m using anticipation dialogues to create empowerment and dialogical spaces.

Sanna Hyvärinen, KT: projektipäällikkö, opettaja, luennoitsija. Olen paneutunut ihmisen myönteiseen kasvuun ja kehitykseen. Tarkastelen johtajuutta koko elämänkulun kattavana kehitysprosessina, huomioiden johtajien kasvatuksen, koulutuksen, urakehityksen ja ammattikuvan. Tieteellinen perehtyneisyyteni yhdistettynä käytännön kokemukseen tarjoaa organisaatiollenne uusia näkökulmia kehittymiseen.
Project manager, teacher, lecturer. I focused on the positive human growth and development. I define leadership as a life-course development process, taking into account leaders upbringing, education, career development and the composition of leadership. Scientific knowledge combined with practical experience provides your organization with new perspectives for development.

Marjut Kuusisto: voimavarakeskeinen työnohjaa, yrittäjä. Pitkä työkokemus matkailualalla yrittäjänä ja esihenkilönä on tuonut kokemusta työyhteisöjen johtamiseen. Kulttuurirahaston työssä tieteen ja taiteen äärellä olen saanut tutustua monenlaisiin verkostoihin. Työnohjaajana olen helposti lähestyttävä ja läsnä. Dialogisuus mahdollistaa kuuntelun, rauhassa pohtimisen ja yhdessä ajattelun. Matalan kynnyksen tukea työhyvinvointiin ja jaksamiseen.
Long work experience in the tourism industry as an enterpreneur and foreman has brought experience in managing work communities. In the work of the Cultural Foundation alongside science and art, I have become acquainted with a wide range of networks. As a work supervisor, I am easily approachable and present. Dialogue enables listening, pondering in peace and thinking together. Low-threshold support for well-being at work and coping.

Jenni Lintula: viestinnän asiantuntija, työnohjaajaopiskelija. Työskentelen erilaisten organisaatioviestinnän haasteiden ja mahdollisuuksien parissa. Haluan auttaa yhteisöjä toimimaan entistä vakuuttavammin ja vaikuttavammin viestinnän avulla.
A Corporate Communications professional, studying to be a job supervisor. I’ve been working and developing communications in various organisations and projects e.g. in organizational communications, change management communication and science communications. I want to inspire and help teams and organisations to act more impressive and influential way in their operational environment, with the help of good communications.

Anne Onnela, KM, FM: innovatiivinen johtaminen, yhteisjohtajuuden kehittäminen, strateginen ajattelu yhteisöllisen toimintakulttuurin työkaluna sekä työyhteisökokemuksen rakentaminen osallistavana prosessina, ovat keskeisiä osa-alueita, joiden parissa olen työskennellyt ja joissa mielelläni kuljen vierellänne.
Innovative leadership, participation in leadership, strategic thinking as a tool of collaborative way of working and creating a communal work atmosphere as an part taking process. These are central parts that I have worked with and happy to share with you.

Katja Sankalahti, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, työnohjaaja, kouluttaja: Olen valmentunut ihmisiä, yhteisöjä ja verkostoja erilaisissa konteksteissa yli 20 vuotta. Työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa dialogisen toimintakulttuurin kehittämispäällikkönä sekä yksityisesti työnohjaajana, dialogien fasilitoijana, valmentajana ja kouluttajana. Työnohjaajana ja kouluttajana intohimoni on olla hyödyksi. Työnohjauksissani punaisena lankana ovat dialogisuus, voimavarasuuntaituneisuus, ratkaisukeskeisyys ja yhdessä ajattelu. Olen lempeän rohkea puheeksiottaja, jonka pyrkimyksenä on yhteisesti konkretisoida tavoitetta ja keinoja sen saavuttamiseksi.
I have been coaching people, communities and networks in different contexts for over 20 years. I vork at the National Institute of Health and Welfare as a development manager of a dialogic operating culture and privately as a work supervisor, facilitator of dialogues, coach and trainer. As a supervisor and trainer, my passion is to be useful. The red thread in my supervision is dialogical, resource-oriented, solution-oriented and thinking together. I am a kindly courageous to ask point of views from everyone. The aim is to concretize the goal and the means to achieve it together.

Mirka Seppänen, FM, viestinnän kouluttaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti: Toimin tällä hetkellä valmennus- ja terapiayrittäjänä ja olen ratkaisukeskeisten menetelmien asiantuntija. Olen kielen ja viestinnän alan maisteri ja opettaja, ja olen työskennellyt mm. opettajankoulutuksessa ja draamakasvatuksen yliopistonopettajana. Fasilitaattorina huolehdin dialogisuuden toteutumisesta ja käytän luovia sekä toiminnallisia menetelmiä, jotta työpajanne olisi elämyksellinen ja mieleenpainuva. Olen kehittänyt myös tarinallistamisen työpajoja yritysten identiteetin selkiyttämiseen. https://dramasto.fi
I am an expert in solution-focused methods, currently working as a coach and a therapist. With a master’s degree in Finnish language and communications, I have worked as a teacher, in teacher training, and as a university lecturer of drama pedagogy.  As a facilitator, I make sure that we achieve a proper dialogue and use creative and action-based methods to make your workshop a memorable experience. I have also developed a range of storification workshops that help companies build their identity.

Tanja Sälevä, HTM, SH: järjestöasiantuntija, työsuojelukonsultti, kehittäjä.  Työkokemus pääasiassa järjestöissä ja hankkeissa. Minulla on myös pitkä kokemus vapaaehtoisena toimimisesta. Tällä hetkellä työskentelen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrialla suunnittelijana. Vahvuuteni on verkostoissa toimiminen sekä kehittämishenkisyys. Olen kiinnostunut ihmisten johtamisen kysymyksistä sekä työhyvinvoinnin, yhteisöjen ja prosessien kehittämisestä.
Work experience in NGO’s and projects. I also have a strong view of volunteering. My strengths are networking and positive attitude to development. I am interested in leadership and developing of occupational wellbeing, communities and the processes.

Seija Tuomisto, KM, erityisopettaja, työnohjaaja, VOIMAKEHÄ®-mentori: Olen työskennellyt pitkään erityisopettajana monissa työtehtävissä. Tällä hetkellä toimin kouluttajana, työnohjaajana ja työyhteisövalmentajana. Työtäni ohjaavat dialogisuuden periaatteet: kuunteleminen, kuulluksi tuleminen, tasavertaisuus, toisen kunnioittaminen ja ei-tietämisen periaate. Olen myös opiskellut laaja-alaista vahvuusajattelua ja positiivista johtamista. Näiden asioiden hyödyntäminen työyhteisössä on hyvin kiehtovaa.
​I have worked for a long time as a special education teacher in many jobs. At the moment i work as an educator, supervisor and consultant for organizational. My work is guided by the principles of dialogue: listening, being heard, equality, respect for the other and the principle of not knowing. I have also studied broad definition of strengths -thinking and positive leadership. Developing these things in the work community is very fascinating.

​Kari Valtanen, LL: työskentelen Länsi-Pohjan nuorisopsykiatrian työryhmässä, peruskoulutukseltani olen lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti. Toistakymmentä vuotta olen kouluttanut yhteistoimintaa, dialogista perheterapiaa ja avoimen dialogin hoitomallia Suomessa ja kansainvälisesti. Kuulluksi tulemisen mahdollisuus, osallisuus ja  yhteistoiminta ovat asioita, joita haluan edistää niin asiakas- ja kehittämistyössä, koulutuksissa kuin työnohjauksessa.
I’m a psychiatrist working at Western-Lapland Open Dialogue-team with adolescents and their social networks. I’ve been training dialogical family therapy, Open Dialogue-approach and collaborative practice both in Finland and internationally for several years.