IHMISET

Jukka Hakola Dialogues & Design

Jukka Hakola, KM: verkostokoordinaattori, työnohjaaja, yrittäjä. Olen erikoistunut ennakointidialogiseen lähestymistapaan. Parhaillaan on menossa muutos yhdessä ajattelemisen kulttuurissa ja haluan olla siinä tiiviisti mukana.
Network coordinator, supervisor, entrepreneur. I have specialised to anticipation dialogues. At the moment, the culture of thinking together is changing where I want to be involved.

Heikki Ervast Dialogues & Design

Heikki Ervast, KM: rehtori evp, yrittäjä, toimitusjohtaja. Toimin dialogien fasilitaattorina ja fasilitaattoreiden kouluttajana. Olen perehtynyt johtamisen dialogeihin, kun pelkällä monologilla ei esimiestyössä pärjää. Pirulliset ongelmat ovat myös kiehtovia.
Entrepreneur, CEO. I’m facilitating dialogues and also training new network dialogue facilitators. I’m also specialized on leadership dialogues and wicked problems in organizations.

YHTEISTYÖKUMPPANIMME / OUR NETWORK

Dialogues & Design asiantuntijaverkosto

Johanna Aho, HTM, TH ( M.Sc): Työhyvinvointipäällikkö, yrittäjä, työyhteisösovittelija, työnohjaaja, työterveyshuollon asiantuntija. Dialogien mahdollistaminen erilaisiin työelämän tilanteisiin. Yli kymmenen vuoden kokemus työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisestä. 
Manager of work well-being, entrepreneur, supervisor, consultation of occupational healthcare. Facilitating dialogues In everyday working life. Developing of management and work communities.

Esa Alaraudanjoki, PhD: Taustani työ-, kehitys- ja monikulttuurisuuden psykologian alueelta, yhdistettynä ihmisoikeusalan tietotaitoon mahdollistaa dialogin yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä tai oppilashuoltoryhmätyön sisältöjen pohdinnan.
​I am looking forward to facilitating dialogue between policies, research, evidence-based methods and the everyday work in the working places and schools. Having a PhD in Psychology, and European Masters´ Degree in Human Rights and Democratization process, enables dialogue in a variety of themes and genres.

Kaisu Anttila, TtM, SH: Olen toiminut melkein kolme vuosikymmentä erikoisairaanhoidon puolella ensin hoitotyön ammattilaisena, esimiehenä kymmenen vuotta (osastonhoitajana, ylihoitajan ja kehittämispäällikön sijaisuudet) ja kahdeksan vuotta kehittämisyksikössä erilaissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä toimin Esko Systemsillä sisältöasiantuntijana perusterveydenhuollon hankkeessa. Olen kehittänyt ja kouluttanut itseäni koko työuran ajan, esimerkkinä pedagoginen pätevyys, Sote lean master-koulutus (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) ja JET-koulutus (johtamisen erikoisammattitutkinto). Näistä kaikista koulutuksista on ollut hyötyä työssäni kehittämisyksikössä ja nykyisessä työssäni.
Work experience almost 30 years in healthcare, working as a nurse, sister nurse and last eight years as senior planner at development unit. Currently I’m working as expert at Esko Systems Oy. I have experience from leadership in different level in healthcare. Lean-methods are familiar to me as I have been educator in Lean-program. I have also helped units to develop their processes and improve quality of patient care.

Riitta Honkanen: verkostokoordinaattori, työnohjaaja, prosessikonsultti työyhteisöjen tilanteissa. Työotteeni on voimavarakeskeinen ja ennakointidialogien osallistavia menetelmiä hyödyntävä. Ammatillinen vahvuuteni on vuorovaikutuksellisen näkökulman mukaan tuominen työyhteisöjen suunnittelu- ja muutostilanteisiin sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Koen olevani prosesseissa rinnallakulkija, yhdessä ajattelija ja dialogisen tilan mahdollistaja.
Network coordinator, supervisor, consultant for organizational processes. I’m using anticipation dialogues to create empowerment and dialogical spaces.

Sanna Hyvärinen, KT: projektipäällikkö, opettaja, luennoitsija. Olen paneutunut ihmisen myönteiseen kasvuun ja kehitykseen. Tarkastelen johtajuutta koko elämänkulun kattavana kehitysprosessina, huomioiden johtajien kasvatuksen, koulutuksen, urakehityksen ja ammattikuvan. Tieteellinen perehtyneisyyteni yhdistettynä käytännön kokemukseen tarjoaa organisaatiollenne uusia näkökulmia kehittymiseen.
Project manager, teacher, lecturer. I focused on the positive human growth and development. I define leadership as a life-course development process, taking into account leaders upbringing, education, career development and the composition of leadership. Scientific knowledge combined with practical experience provides your organization with new perspectives for development.

Liisa Jurmu, YTM, HM: Kehittäjä, tutkija ja yrittäjä. Minulla on monipuolinen kokemus kehittämistyöstä julkisella ja kolmannella sektorilla sekä niiden yhteistyön kehittämisen parissa. Olen kiinnostunut eri sektorien toimijoiden vuorovaikutuksen edistämisestä sekä kansalaisten osallisuuden vahvistamisesta. Olen tottunut kirjoittamaan erilaisia tekstejä, hankehakemuksista selontekoihin ja tieteellisistä artikkeleista blogeihin.
Developer, researcher and entrepreneur. I have a lot of experience in working with public and third sector actors and in the co-operation projects of them. I am interested in promoting interaction between different
actors and improving the participation of citizens. I like to write different kind
of texts: from project applications to reports and from scientific articles to blogs.

Jenni Lintula: viestinnän asiantuntija. Työskentelen erilaisten organisaatioviestinnän haasteiden ja mahdollisuuksien parissa. Haluan auttaa yhteisöjä toimimaan entistä vakuuttavammin ja vaikuttavammin viestinnän avulla.
A Corporate Communications professional. I’ve been working and developing communications in various organisations and projects e.g. in organizational communications, change management communication and science communications. I want to inspire and help teams and organisations to act more impressive and influential way in their operational environment, with the help of good communications.

Anne Onnela, KM, FM: innovatiivinen johtaminen, yhteisjohtajuuden kehittäminen, strateginen ajattelu yhteisöllisen toimintakulttuurin työkaluna sekä työyhteisökokemuksen rakentaminen osallistavana prosessina, ovat keskeisiä osa-alueita, joiden parissa olen työskennellyt ja joissa mielelläni kuljen vierellänne.
Innovative leadership, participation in leadership, strategic thinking as a tool of collaborative way of working and creating a communal work atmosphere as an part taking process. These are central parts that I have worked with and happy to share with you.

​Kari Valtanen, LL: työskentelen Länsi-Pohjan nuorisopsykiatrian työryhmässä, peruskoulutukseltani olen lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti. Toistakymmentä vuotta olen kouluttanut yhteistoimintaa, dialogista perheterapiaa ja avoimen dialogin hoitomallia Suomessa ja kansainvälisesti. Kuulluksi tulemisen mahdollisuus, osallisuus ja  yhteistoiminta ovat asioita, joita haluan edistää niin asiakas- ja kehittämistyössä, koulutuksissa kuin työnohjauksessa.
I’m a psychiatrist working at Western-Lapland Open Dialogue-team with adolescents and their social networks. I’ve been training dialogical family therapy, Open Dialogue-approach and collaborative practice both in Finland and internationally for several years.